Predmeti i razine koje fakulteti traže za upis

PREDMETI I RAZINE KOJE FAKULTETI TRAŽE ZA UPIS

Želite li studirati, morate položiti državnu maturu. Ona je zamijenila prijemne ispite na većini fakulteta. Bolji rezultat na maturi omogućit će vam upis atraktivnijeg fakulteta (i nižu cijenu ako se vrati plaćanje studija).

Da biste položili državnu maturu (dobili svjedodžbu o tome), morate po gimnazijskom programu položiti samo 3 obvezna predmeta: hrvatski, matematiku i strani jezik. I to je to!

Međutim, većini fakulteta neki od tih predmeta uopće nisu važni za studiranje. Zato mnogi od njih traže da se uz 3 obvezna položi još barem 1 izborni predmet, a neki su čak uz sve to zadržali i svoje prijemne ispite.

Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema broju bodova koje svaki kandidat može sakupiti iz sljedeće 4 kategorije:

  1. Boduju se opći uspjesi u sva 4 razreda srednje škole, pri čemu se gledaju prosjeci na dvije decimale;
  2. Boduju se rezultati na ispitima državne mature
  3. Boduje se dodatni prijemni ispit (samo na nekim fakultetima i stručnim studijima)
  4. Boduju se posebna učenikova postignuća, npr. natjecateljska i sl. (samo na nekim fakultetima i stručnim studijima)

Ukupan broj bodova za ove 4 kategorije zajedno može biti najviše 1000.
U tablici su za svaki fakultet navedene razine obaveznih predmeta, izborni predmeti te način bodovanja.
Prije donošenja odluke o razinama obveznih predmeta i izbornim predmetima koje ćete prijaviti za maturu, OBVEZNO na www.postani-student.hr provjerite uvjete za upis na željeni smjer određenog fakulteta

 


FAKUTETI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Sveučilište u Osijeku-1

Sveučilište u Osijeku-2

Sveučilište u Osijeku-3

Sveučilište u Osijeku-4

Sveučilište u Osijeku-5

Sveučilište u Osijeku-6


UPUTE ZA RAZUMIJEVANJE PODATAKA U TABLICI:

(1) Svi su podaci u tablici podložni promjenama od strane fakulteta. Ovo je stanje na dan 30.08.2019. Sve promjene objavljuju se na www.postani-student.hr. Promjene nisu rijetkost i samo na toj stranici imate aktualne podatke. Zato je posjećujte barem jedanput na mjesec.

(2) Primjer FSB-a iz tablice (Fakultet strojarstva i brodogradnje).
FSB npr. traži hrvatski na osnovnoj (B) razini, matematiku na višoj (A) te strani jezik na osnovnoj (B) razini što ćemo kraće i preglednije pisati paket BAB. Položite li i fiziku ili kemiju, što ne morate ako ne želite, dobit ćete dodatnih 150 bodova (15% od 1000). Zanimljivo je da vam za hrvatski i strani jezik neće dati ni boda (od ukupno 1000) iako te predmete morate položiti na osnovnoj razini jer bez njih ne možete maturirati. Za matematiku možete dobiti najviše 400 bodova, a za ocjene skupljene u 4 razreda srednje škole još 400 bodova. 50 bodova koji nedostaju možete dobiti na državna natjecanja ili neka druga posebna dostignuća. Ukupno – 1000!

 

FAKULTETI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Sveučilište u Zagrebu-1Sveučilište u Zagrebu-2Sveučilište u Zagrebu-3

Sveučilište u Zagrebu - zadnje dvije stranice-1