JEZIČNI SAVJET BR. 1.

JEZIČNI SAVJET BR. 1.

Najveći dio populacije muku muči s pisanjem refleksa jata koji se u hrvatskome jeziku može ostvariti kao ije, je, e ili i. Većina je nas u osnovnim i srednjim školama pokušala naučiti sva ona silna pravila poput onoga koji kaže kako u umanjenicama uvijek dolazi je, no za tim, ustvari, nema potrebe.

Najjednostavnije je samo staviti riječ u ekavski ili ikavski govor i promatrati dužinu sloga u kojem se taj jat pojavljuje. Ako je slog dug, pisat ćemo ije, a ako je kratak, pisat ćemo je.

Na primjer, riječ pjesma izgovorena na ekavici glasi pesma i slog gdje se nalazi jat vrlo je kratak. S druge strane u riječi mlijeko t. mleko taj slog zvuči jako dugačko pa, shodno tomu, u hrvatskome jeziku pišemo ije. Pokušajte i Vi sa svojim primjerima! 😉